Geschillencommissie

Geschillencommissie
De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond, de Vereniging van Effectenbezitters en Dexia hebben ten behoeve van de Duisenberg-Regeling een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld. De geschillencommissie bestaat uit de volgende leden:

Mw. Mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, vice-president bij de Hoge Raad der Nederlanden (voorzitter geschillencommissie); Mr Th.R. Bremer, adviseur en oud-advocaat (lid); Mr H.Th. Bouma, advocaat (lid).

Het adres van de geschillencommissie is:
Geschillencommissie Duisenberg-Regeling
Postbus 61301
2506 AH Den Haag

U kunt aan deze commissie geschillen voorleggen uit hoofde van de Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling. U kunt hierbij denken aan een geschil over de uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst door Dexia. Aan de commissie kunnen tevens geschillen worden voorgelegd over het al dan niet toekennen van een vergoeding zoals bedoeld in de Hoofdovereenkomst en/of de hoogte daarvan. (Zie voor de complete tekst artikel 10, pagina 19 van de brochure 'De Duisenberg-Regeling'.)

Wilt u een geschil aan de geschillencommissie voorleggen, dan gaat de geschillencommissie ervan uit dat u uw bezwaren over de uitvoering van de Duisenberg-Regeling of de hoogte van uw vergoeding, reeds eerder schriftelijk aan Dexia heeft voorgelegd. U dient die schriftelijk bij Dexia in te dienen: Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam. Dexia zal dan daarop reageren. Mocht dit niet tot een bevredigend antwoord leiden, dan kunt u uw geschil aan de geschillencommissie voorleggen. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook op werkdagen van 9.00-17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantenservice 0900-339 4222 (€ 0,15 per minuut).

Op grond van artikel 19.4 van de Hoofdovereenkomst kan de geschillencommissie een reglement opstellen. Het Reglement Geschillencommissie Duisenberg-Regeling vindt u hier.
Enkele geanonimiseerde uitspraken van de geschillencommissie vindt u hier.